Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการส่งเอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้กาหนดให้นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ส่งเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษา (ปพ.๑:บ) ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเอกสารสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษา (ปพ.๑:บ) และเอกสารที่ขอผ่อนผันทั้งหมด ส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ตามที่อยู่ดังนี้ 
ที่อยู่ผู้รับ ห้องทะเบียนวัดผล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี  ๑๕๐๐๐

อ่านไฟล์ประกาศ PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new

 

 

 

 

 

f t g m