Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์: ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

speakerตามที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้รับแจ้งจากผู้ปกครองและนักเรียนหลายท่านว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ มีการเรียนการสอนว่า "ข้อสอบจริงเข้าพิบูล" นั้น โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอเรียนชี้แจงว่า โรงเรียนได้ใช้ข้อสอบมาตรฐานจากส่วนกลางมาทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการศึกษาในแต่ละปี ซึ่งเมื่อดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นลงแล้ว ไม่สามารถนำข้อสอบออกมาเผยแพร่สู่ภายนอกได้ ด้วยเป็นลิขสิทธิ์ทางกฏหมาย จึงขอเรียนชี้แจงให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อย่าหลงเชื่อ ในการนำข้อสอบจริงของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยมาใช้ในการเรียนการสอนตามที่ปรากฎอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว 

จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ 

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 

 

 

 

f t g m