Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (กำหนดการใหม่)

PRSTD2563 BannerWebsite New

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ฉบับแก้ไขเพิมเติม)

- ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  และประเภทเงื่อนไขพิเศษ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

  อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new icon new  graphics click here 822293

- ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ดนตรีไทย, ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
  อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new icon new graphics click here 822293 

 

f t g m