Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การปิดระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ชั่วคราว)

speakerประชาสัมพันธ์:การรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรื่อง การปิดระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปิดชั่วคราว)

เนื่องด้วยในวันที่ ๑ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๓ งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ จะดำเนินการเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ  ให้แก่นักเรียนผู้สมัครสอบที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครสอบตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  ได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ตามคำร้องขอของท่านผู้ปกครองและนักเรียนผู้สมัคร  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีข้อมูลอยู่ในระบบการรับสมัครแล้ว  ดังนั้น งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ขอปิดระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลผู้สมัครสอบ  ให้นักเรียนได้ตรวจสอบข้อมูล และจะเปิดระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบฯ อีกครั้งในวันที่ ๓ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ และจะดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนฯต่อไป

 

 

 

 

f t g m