Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การปรับปฏิทินกำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีการปรับปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร(คราวที่ ๓) โดยมีการปรับปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใหม่ ดังนี้

 ประเภทความสามารถพิเศษ ประเภทสอบคัดเลือกและประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร  ๓ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓  ๓ - ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓
สอบ   ๓ มิ.ย. ๒๕๖๓  ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓
ประกาศผล ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓  ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓
รายงานตัวและมอบตัว ๑๔-๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓  ๑๔-๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

 

  graphics click here 822293<< เข้าสู่หน้าหลักการรับสมัครนักเรียน >> graphics click here 822293

f t g m