Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เรื่อง ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)

ประชาสัมพันธ์:เรื่อง ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓(ครั้งที่ ๒)

ระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

(สำหรับนักเรียนผู้สมัครสอบที่ได้บันทึกข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๓.๐๐ น.)

โดยท่านผู้ปกครองและนักเรียนผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบข้อมูลโดยให้ปฏิบัติดังนี้

๑. ท่านผู้ปกครองและนักเรียนผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ได้แก่

    ๑.๑ ทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ (รอตรวจสอบข้อมูลวันที่ ๑๔-๑๖ พ.ค.๒๕๖๓)  

    ๑.๒ ฝากข้อมูลชื่อ-นามสกุล นักเรียนผู้สมัครสอบ ไว้ที่ Line ID โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

QRCode Check63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. หากนักเรียนผู้สมัครสอบพบข้อมูลรายชื่อของตนเองแล้ว ไม่ต้องลงบันทึกข้อมูลสมัครสอบซ้ำอีก

๓. หากนักเรียนผู้สมัครสอบพบข้อมูลรายชื่อของตนเองแล้ว แต่มีข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแผนการเรียนที่สมัครสอบ 
    ให้รอบันทึกขอแก้ไขข้อมูลสมัครสอบ ในวันที่ ๑๔-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓

๔. สำหรับนักเรียนผู้สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ(กีฬา, ดนตรีไทย,ทัศนศิลป์,นาฏศิลป์) 
    อาจจะพบข้อมูลขอตนเอง ๒ รายการ เนื่องจากสามารถสมัครสอบฯ ได้ทั้ง ๒ ประเภท

๕. หากนักเรียนผู้สมัคสอบไม่พบข้อมูล ให้ดำเนินการลงบันทึกข้อมูลการสมัครสอบได้ ภายในในวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

f t g m