Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ระบบตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 ** ระบบตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ **

๑. ให้ผู้สมัครสอบ เข้าระบบตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ (ปิดระบบฯ เวลา ๑๖.๓๐ น.)

๒. ข้อมูลสำคัญที่จะให้ผู้สมัครตรวจสอบและขอแก้ไข ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ-สกุล และแผนการเรียนที่สมัครสอบ

๓. ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง และไม่มีการบันทึกขอแก้ไขข้อมูลใดๆ ระบบฯ จะยืนยันการสมัครสอบโดยอัตโนมัติ

๔. ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง และต้องการแก้ไขข้อมูล ให้เข้าสู่แบบฟอร์มบันทึกขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ

๕. สำหรับผู้สมัครสอบที่ขอแก้ไขข้อมูล จะสามารถตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ ในวันถัดไป ยกเว้นในวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๓ สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ขอแก้ไข หลังจากปิดระบบบันทึกขอแก้ไขข้อมูลแล้ว

๖. ในกรณีไม่พบข้อมูลใดๆ ผู้สมัครสอบ สามารถติดต่อและแจ้งปัญหาทาง Line ID ดังนี้

 QRCode Check63           QR Code2563 2

graphics click here 822293graphics click here 822293<< เข้าสู่ระบบตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูล >>graphics click here 822293graphics click here 822293icon new

 

f t g m