Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

แนวปฏิบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทความสามารถพิเศษ

แนวปฏิบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษาชั้น ม.๔ ประเภทความสามารถพิเศษ  

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๓

***ผู้สมัครสอบต้องนำสิ่งต่อไปนี้มาในวันสอบ*** icon new

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีภาพถ่าย เพื่อยืนยันตัวตน
  • ใบ ปพ.๑:บ (๕ หรือ ๖ภาคเรียน)พร้อมทั้งถ่ายเอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ (ไม่รับพิจารณาใบรับรองการเป็นนักเรียน)
    มาส่งให้คณะกรรมการรับรายตัวในวันสอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบข้อเขียน ได้แก่  ปากกา  ดินสอ ยางลบ
  • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบปฏิบัติ ที่ระบุไว้ตามประกาศการรับสมัครฯ

อ่านรายละเอียดทั้งหมด PDF File icon new graphics click here 822293

 

 

f t g m