Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:การปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

  • การปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ห้อง ๔/๑ - ๔-๒๖ ใช้เวลาในการเรียน ห้องละ ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
  • นักเรียนแต่ละห้อง เข้าเรียนตามกำหนดเวลาตารางเรียนปรับพื้น ที่ได้รับในวันมอบตัว ตารางเรียน PDF คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293
  • การแต่งกาย ให้นักเรียนแต่งกาย เครื่องแบบชุดนักเรียนหรือชุดพละศึกษาของโรงเรียนเดิม ให้เรียบร้อย
  • นักเรียนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

หมายเหตุ โรงเรียนดำเนินการจัดนักเรียน เรียนห้องละ ๒๐ คน ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ โควิด-๑๙

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ icon new icon new

 ๔/๑graphics click here 822293
  ๔/๒graphics click here 822293  ๔/๓graphics click here 822293   ๔/๔graphics click here 822293  ๔/๕ graphics click here 822293  ๔/๖graphics click here 822293    ๔/๗graphics click here 822293   ๔/๘graphics click here 822293
  ๔/๙graphics click here 822293   ๔/๑๐graphics click here 822293   ๔/๑๑graphics click here 822293   ๔/๑๒graphics click here 822293   ๔/๑๓graphics click here 822293   ๔/๑๔graphics click here 822293   ๔/๑๕graphics click here 822293   ๔/๑๖graphics click here 822293
  ๔/๑๗graphics click here 822293   ๔/๑๘graphics click here 822293   ๔/๑๙graphics click here 822293  ๔/๒๐graphics click here 822293  ๔/๒๑ graphics click here 822293  ๔/๒๒graphics click here 822293   ๔/๒๓graphics click here 822293  ๔/๒๔ graphics click here 822293
  ๔/๒๕graphics click here 822293   ๔/๒๖graphics click here 822293

 

f t g m