Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียนถาวรตึก ๔ คสล.๓ ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียนถาวรตึก ๔ คสล.๓ ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทาสีอาคารเรียนถาวรตึก ๔ คสล.๓ ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวส์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pibul.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามมาทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๑-๑๐๕๑ ในวันและเวลาราชการ

อ่านประกาศฉบับเต็ม PDF File graphics click here 822293 graphics click here 822293

 

 

 

f t g m