Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศผลสอบ ๒๕๖๒

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  • ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ วิทย์-คณิต และประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ) 

>> ประกาศโรงเรียน pdf file หน้าที่ ๑ , หน้าที่ ๒
>> ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สอบได้ pdf file  สอบได้ตัวจริง - สอบได้ตัวสำรอง
>> ผลการสอบคัดเลือกฯ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต pdf file  สอบได้ตัวจริง - สอบได้ตัวสำรอง
>> ผลการสอบคัดเลือกฯ ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษฯGifted(ภาษาอังกฤษ) pdf file  สอบได้ตัวจริง - สอบได้ตัวสำรอง

 

 

 

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
วัน เดือน ปี วิทย์-คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน ไทย-สังคม รวม
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑  ๑๐๒ ๑๑๙  ๑๑  ๒  ๙  ๕ ๒  ๑๕   ๔๖ ๔๒  ๓๖๒
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑  ๑๖๐  ๒๓๙ ๔๔ ๑๓  ๑๘  ๕ ๑๐  ๔๐ ๖๐ ๖๙  ๖๗๒
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑  ๕๖ ๘๐ ๑๑  ๑๘  ๗  ๔  ๑๕  ๒  ๑๘ ๓๘ ๓๙  ๒๙๒
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑  ๒๒ ๓๘ ๒๑  ๓  ๑  ๒  ๓๕ ๒๕  ๑๖๖
   ๓๔๐ ๔๗๗ ๓๖ ๙๑ ๒๒ ๓๗ ๑๑ ๒๗ ๒๑ ๗๗ ๑๗๙ ๑๗๔  ๑,๔๙๒
  ๘๑๗ ๑๒๗  ๕๙ ๓๘ ๙๘ ๓๕๓

  

 

ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบ

 STD BannerRegister2562

 

ระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ

กำหนดการรับสมัครฯ วันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕-๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

<< เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบ >>

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป 2562

 PR GenExamStudent2562Website


ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

- ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

  วันที่ ๒๒ -๒๓, ๒๕-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new

- ประเภทความสามารถพิเศษ

  วันที่ ๒๒ -๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒ อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new

  

ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 2562

PR ProjectStudent2562Website

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293


- ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(Gifted)

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบประเภทห้องโครงการพิเศษ

 

      สถิติจำนวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

    วัน/เดือน/ปี ประเภทโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต ประเภทโครงการพิเศษฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งหมด 
 ชาย หญิง รวม  ชาย  หญิง  รวม
23 ก.พ. 2562  71 224  295 11  41 52      347
24 ก.พ. 2562  36
47 83 7 15 22    105
25 ก.พ. 2562  33
 55
 88
 5  23  28  116
26 ก.พ. 2562  79  75  154  9  14  23  177
27 ก.พ. 2562  44  65  109  7  13  20  129
   263 466 729 39  106  145   874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m