Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบ

 STD BannerRegister2562

 

ระบบบันทึกข้อมูลนักเรียนผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ

กำหนดการรับสมัครฯ วันที่ ๒๒ - ๒๓, ๒๕-๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

<< เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบ >>

f t g m