Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประเภทสอบคัดเลือก คะแนนโอเน็ต 2563

 ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ฉบับแก้ไขเพิมเติม)

 

- ประเภทสอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  และประเภทเงื่อนไขพิเศษ(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

  อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new icon new

- ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ดนตรีไทย, ทัศนศิลป์, นาฏศิลป์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

  อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ icon new icon new

 

สรุปวิธีการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 


๑. นักเรียนลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครทางระบบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กรณีที่ ๑ ถ้านักเรียนได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบล่วงหน้าที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
นักเรียน ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ โรงเรียนจะดำเนินการโอนข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล  ระบบการรับสมัครนักเรียนฯ
เพื่อกำหนดเลขที่นั่งสอบและห้องสอบ 

กรณีที่ ๒ ถ้านักเรียนยังไม่ได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล ให้นักเรียนกรอกข้อมูลทางระบบออนไลน์และสมัครผ่านระบบออนไลน์
หากผู้สมัครนำเข้าซึ่ง ข้อมูลอันเป็นเท็จ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจะเพิกถอนการสมัคร และตัดสิทธิ์การสมัคร

กรณีที่ ๓ นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษแล้ว  สามารถลงทะเบียนสมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกคะแนน O-NET ได้
โดยดำเนินสมัครตามขั้นตอนทางระบบออนไลน์ กรณีที่นักเรียนไม่ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ 
นักเรียนจะมีสิทธิ์สอบประเภทสอบคัดเลือกคะแนน O-NET ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
(กรณีนี้หมายถึงนักเรียนสามารถลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ
และครั้งที่ ๒ สมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกคะแนน O-NET)


๒. ประกาศรายชื่อและแก้ไขข้อมูล วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากผู้สมัครบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน สามารถแก้ไขข้อมูลได้
โดยบันทึกลงแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ แผนผังที่นั่งสอบ แผนผังโรงเรียน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ใน วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

** ท่านผู้ปกครองและนักเรียน สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามประกาศของโรงเรียน(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ด้านบน **

 

 

<< เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลสมัครสอบ >>

 

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกคะแนนโอเน็ต ๒๕๖๓

STD Admission2563 Plan 16 05 2563 Website 

** หมายเหตุ
1. จำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบฯ ทั้งหมดของประเภทสอบทคัดเลือกคะแนนโอเน็ตและประเภทความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น  1,534 คน 
2. จำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบ ประเภทสอบทั่วไป จำนวน 1,443 คน
3. จำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบ ประเภทความสามารถพิเศษฯ จำนวน 91 คน

 

ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 2563

PR STDProjectAdmission2563Website

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

๒. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(Gifted)

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

๓. ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีสากล

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

** กำหนดให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครสอบฯประเภทห้องเรียนพิเศษฯ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ **

 

<< เข้าสู่ระบบลงทะเบียน >> icon new

 

 

f t g m