Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ
วัน เดือน ปี วิทย์-คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-ญี่ปุ่น อังกฤษ-ฝรั่งเศส อังกฤษ-จีน ไทย-สังคม รวม
22 มี.ค. 2562 188 253 16 30 11 13 2 9 6 30 62 67 687
23 มี.ค. 2562 61 109 18 31 4 22 2 5  4  28 51 39  374
25 มี.ค. 2562 28 63  9  33  3  5  2  2  -  16  16  34  211
26 มี.ค. 2562  16  29  3  10  2  6  -  6  1  8  14  20  115
27 มี.ค. 2562  16  18  2  6  5  3  3  9  2  9  24  16  113
  309 472 48 110 25 49 9 31 13 91 167 176 1,500
  781 158 74 40 104 343

 

** หมายเหตุ
1. จำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบฯ ทั้งหมดของประเภทสอบทั่วไปและประเภทความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น  1,500 คน 
2. หากไม่นับจำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษฯ จำนวน 67 คน จะได้จำนวนนักเรียนผู้สมัครฯ ประเภทสอบทั่วไป จำนวน 1,433 คน

f t g m