Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

About1 Website

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดใหญ่พิเศษ มีพื้นที่ ๑๐๙ ไร่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกและแห่งเดียวของกรมสามัญศึกษา(สมัยนั้น)ในภูมิภาค มีห้องเรียนทั้ง ๓ ระดับชั้นฯ รวม ๗๘ ห้องเรียน นักเรียนประมาณ ๓,๔๐๐ กว่าคน ครูอาจารย์ ๒๐๒ คน มีอาคารเรียนรวม ๖ หลัง

New PibulLogo2556

ตราประจำโรงเรียน คือ มงกุฎครอบจักร มีธรรมจักรอยู่กลาง เครื่องหมายนี้จอมพลแปลก พิบูลสงคราม มีบัญชาให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบเนื่องจากผู้อุปการะโรงเรียนเป็นทหารและโรงเรียนมีความใกล้ชิดกับทหารมาโดยตลอด จึงมีเครื่องหมายคล้ายคลึงกับทหารบกและให้เกี่ยวข้องกับการศึกษาจึงมีรูปธรรมจักรอยู่กลางอีกชั้นหนึ่ง

คติพจน์ของโรงเรียน คือ สติ โลกสฺสมิ ชาคโร หมายถึง สติเป็นเครื่องปลุกให้ทันโลก

About2 Website

คำขวัญของโรงเรียน คือ มานะ วินัย ซื่อสัตย์ สามัคคี

PBFlag Website

สีและธงประจำโรงเรียน คือ เขียว-แดง ซึ่งเป็นสีประจำวันเกิดของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

อักษรย่อของโรงเรียน คือ พ.บ.About3 Website

f t g m