Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

ITA2563 Mainmenu

การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

 

f t g m