Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙ 31 October 2019 Written by Super User 128
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษาฯ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙ 30 October 2019 Written by Super User 120
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖๙ 29 October 2019 Written by Super User 137
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๒๙ ต.ค.๒๕๖๒) 29 October 2019 Written by Super User 93
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ปี ๒๕๖๒ 23 October 2019 Written by Super User 115
กิจกรรมวัดในโรงเรียน(๒๒ ต.ค.๒๕๖๒) 22 October 2019 Written by Super User 112
กิจกรรมพิธีปิดค่ายค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย ๑ วิชาฟิสิกส์ ประจำปี ๒๕๖๒ 17 October 2019 Written by Super User 129
กิจกรรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ประจำปี ๒๕๖๒ 08 October 2019 Written by Super User 197
กิจกรรมคืนสู่เหย้าครูเก่าพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ 05 October 2019 Written by Super User 204
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวัดนวลนรดิส กรุงเทพ 03 October 2019 Written by Super User 157
f t g m