Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

PRSTD2564 Website B 2 A1 Onsite

<< ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม PDF File >> icon new

<< ประกาศการรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Gifted ภาษาอังกฤษ PDF File >> icon new

หรือติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่

 

 

f t g m