Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การอบรมแบบออนไลน์ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพม.ลพบุรี

วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลวะศรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมแบบออนไลน์ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม แก่โรงเรียนในสังกัด สพม.ลพบุรี โดยมี นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา และนายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม  ร่วมดำเนินการจัดการอบรมฯ   ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี นักวิชาการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และคุณครูวันเฉลิม วุฒิวิศิษฏ์สกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล  เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๒๕๐ คน

f t g m