Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
นักเรียนสามารถดาวส์โหลดได้ที่นี่(แสดงเป็น PDF File)

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม. ๕ และ ม.๖
ช่วงวันที่ ๑๗ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ PDF File
 graphics click here 822293graphics click here 822293

ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 

f t g m