Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน จัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน  จัดทำโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

f t g m