Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ รับศีล ทำบุญตักบาตร รับพร : โครงการกิจกรรมวัดในโรงเรียน ทุกวันอังคาร 

PBWatinschoolActivity 2

PBWatinschoolActivity 3


กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓

PBMakhabucahActivity 2


กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ประกาศเกียรติคุณ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสวดมนต์หมู่และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

PBPraythammawinnerActivity 1


 กิจกรรมรับสมัครนักเรียน-รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

PBSTDProjectAdmission 1

PBSTDProjectAdmission 3


 กิจกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและการกลั่นกรองผลงานข้าราชการครู

PBMeeting 1

PBPramuenkru 1


 

f t g m