Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การให้บริการ

มาตรฐานการให้บริการของโรงเรียน

ลำดับที่   กลุ่มบริหาร ประเภทไฟล์เอกสาร  หมายเหตุ
 ๑  กลุ่มบริหารวิชาการ
 •  การขอทำสำเนาเอกสาร(Copy Print)
 •  การขอใบรับรองผลการเรียน
 •  การขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน
 •  การขอทุนการศึกษา
กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล    
 
 • การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
   
 
 • การขอทำบัตรประจำข้าราชการใหม่
   
 
 • การขออนุญาตไปราชการ
   
 
 • การขออนุญาตไปต่างประเทศ
   
       
กลุ่มบริหารทั่วไป    
 
 • การขอใช้บริการสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน
   
 
 • การขอใช้บริการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
   
 

 

   
       
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    
 
 • การขอหนังสือรับความประพฤติ
   
 
 • การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
   
       
f t g m