Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบประเภทห้องโครงการพิเศษ

 

      สถิติจำนวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

    วัน/เดือน/ปี ประเภทโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต ประเภทโครงการพิเศษฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งหมด 
 ชาย หญิง รวม  ชาย  หญิง  รวม
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑  ๘๓ ๑๓๕   ๒๑๘ ๒๑   ๔๒ ๖๓       ๒๘๑ 
๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑  ๓๘  ๖๕  ๑๐๓  ๖  ๙  ๑๕     ๑๑๘
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑  ๙๗  ๗๙  ๑๗๖  ๘  ๑๓  ๒๑       ๑๙๗
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑  ๕๒  ๑๐๗  ๑๕๙  ๖   ๑๗   ๒๓      ๑๘๒ 
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑  ๓๐  ๔๘  ๗๘  ๗  ๒๒  ๒๙      ๑๐๗ 
   ๓๐๐  ๔๓๔  ๗๓๔ ๔๘  ๑๐๓  ๑๕๑    ๘๘๕

 

f t g m